2024

 • The codriven assembly of molecular metalla-links (631, 632)and metalla-knots (41, 31) via coordination and noncovalentinteractions

  Shu-Jin Bao,1  Yan Zou,1  Hai- Ning Zhang, and Guo- Xin Jin*

  PNAS 2024,121, e2407570121. https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2407570121 

 • The Topological Transformation of Trefoil Knots to Solomon Links via Diels−Alder Click Reaction

  Haitong Tang, Hai-Ning Zhang, Xiang Gao, Yan Zou, Guo-Xin Jin*

  J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 16020−16027 

 • Efficient and Selective Construction of 421 Metalla-links Using Weak C-H···Halogen Interactions

  Hai-Ning Zhang†, Xi Huang†, Guo-Xin Jin*

  Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63,  e202405399

 • Selective Construction and Structural Transformation of Homogeneous Linear Metalla[4]catenane and Metalla[2]catenane Assemblies

  Wei-Long Shan*, Huan-Huan Hou, Nian Si, Cai-Xia Wang, Guozan Yuan, Xiang Gao, Guo-Xin Jin*

  Angew.Chem.Int.Ed. 2024, 63, DOI:10.1002/anie.202402198

 • Stereoselective Self-Assembly of Chiral Metalla[2]Catenanes and Lemniscular Macrocycles

  Shu-Jin Bao, Hai-Ning Zhang, Guo-Xin Jin*

  CCS Chem. 2024, 6, DOI:10.31635/ccschem.024.202303525.

 • Formation and reactivity of a unique M/C–H interaction stabilized by carborane cages

  Xin-Ran Liu,‡a Peng-Fei Cui,‡a Yago Garc´ıa-Rodeja,b Miquel Sol`a b and Guo-Xin Jin*

  Chemical Science, 2024, 15, 9274 - 9280

 • Selective B(3)-H activation without auxiliary reagents affording multinuclear Ir(III) complexes with (o-carboranyl)dithioester ligands

  Yong-Xiao Zhu, Run-Ze Yuan, Hai-Ning Zhang, Guo-Xin Jin*

  Chem. Eur. J. 2024, e202401154.,  164-172.

 • A synthetic strategy of organometallic supramolecular bridged compounds and spirocyclic compounds featuring half-sandwich Cp*Rh units

  Xiang Gao, Qiu-Shui Mu, Yue-Jian Lin, Guo-Xin Jin*

  Chinese J. Inorg. Chem. 2024, 40,  164-172.